horoscope february 6 sagittarius horoscope today february 22 2019 horoscope capricorn personality horoscope february Marriage horoscope compatibility in kannada virgo daily horoscope january 27 27 january 2019 january 13 horoscope aquarius or aquarius january 2019 horoscopes gemini 19 horoscope february daily horoscope horoscop gemini 4 4 february 2019 virgo february 12 compatibility continue reading birthday horoscope aquarius january 7 2019 cancer compatibility quotes pisces cancer other signs compatibility see more 15 january please click for source regina russell pisces horoscope libras in scorpio horoscope taurus horoscope for january 28 2019 pisces love horoscope for january 26 2019 scorpio january 15 compatibility March libra horoscope for january 23 2019

 

 РАКОШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Перша сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

10.11.2015

с.Ракошино

№___8____

 

Про Положення про постійні депутатські комісії Ракошинської сільської ради 7-го скликання

 

 

 

Керуючись частиною 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

 1. Затвердити Положення про постійні депутатські комісії Ракошинської сільської ради 7-го скликання (додається).

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голів постійних депутатських комісій Ракошинської сільської ради.

 

 

 

                          Сільський голова                                                                                                                 В.Коштура

 

Додаток

до рішення 1-ї сесії 7-го скликання

Ракошинської сільської ради

10.11.2015 р №_8_

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські комісії Ракошинської сільської ради

 

1.Загальні положення

 

  1. Відповідно до Конституції України, статті 47 Зокону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ракошинська сільська рада створює з числа депутатів постійні комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

  2. Депутат Ракошинської сільської ради входить до складу однієї з постійних депутатських комісій міської ради. Депутати працюють у депутатських комісіях на громадських засадах. До складу постійних комісй не можуть входити сільський голова та секретар сільської ради.

  3. Основними завданнями постійних комісій сільської ради є:

 • Попередній розгляд проектів програм соціально-економічного та соціального розвитку, місцевого бюджету, звітів про використання програм і бюджету;

 • Попередній розгляд та підготовка пропозицій та висновків щодо проектів рішень, що вносяться на сесію сільської ради;

 • Попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.

  1. Сільська рада утворює постійні комісії, затверджує їх кількісний та персональний склад, обирає голів, заступників і секретарів комісій.

  2. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Сільська рада може ліквідувати і реорганізувати раніше утворені комісії, вносити зміни до їх складу.

  3. Постійні комісії сільської ради є підзвітними перед сільською радою. Діяльність постійних комісій координує за дорученням сільського голови – секретар сільської ради.

 

2. Функції і права.

 

2.1. Постійні комісії сільської ради сприяють реалізації повноважень сільської ради у питаннях, що належать до її відання.

2.2. Питання діяльності кожної постійної комісії сільської ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту роботи сільської ради та Положення про постійні комісії.

2.3. Постійні комісії вивчають та готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сільської ради, розглядають проекти рішень сільської ради та готують висновки з цих питань.

2.4.Постійні комісії сільської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи як в письмовому (електронному) вигляді, так в усному – безпосередньо на засіданні комісії.

2.5. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради підприємств установ та організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради чи виконкому ради.

2.6. Постійні комісії сільської ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії або робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів.

 

 1. Організація роботи

 

  1. 3.1. Постійні комісії сільської ради організовують свою роботу відповідно до регламенту роботи сільської ради. , Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.

  2. 3.2. Керівництво діяльністю постійних комісій сільської ради, організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

 

Голова постійної комісії:

 • Скликає, відповідно до плану роботи і веде засідання комісії, визначає час і місце проведення засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії і дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп, представників державних органів і громадськості, фахівців і підписує рішення та висновки комісії;

 • Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громад, підприємствами, установами, організаціями а також громадянами;

 • Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

 • Доповідає сільській раді про роботу комісій, виступає на сесіях сільської ради з доповідями;

 • Здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями сільської ради.

 

3.3. Основною формою роботи постійних комісій сільської ради є засідання, які скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більшість від загального складу комісії.

3.4. Засідання постійної депутатської комісії проводяться, як правило в приміщенні сільської ради.

3.5. Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції. А також завдання щодо організації роботи постійної комісії.

3.6. Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідання комісій, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, підписує протоколи її засідань.

3.7. Член постійної комісії забов'язаний брати участь в роботі постійної і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належить до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання. Депутат сільської ради має право брати участь у роботі будь-якої постійної депутатської комісії з правом дорадчого голосу.

3.8. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії сільської ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень і інших, передбачених законом випадках, звільняються від виконання виробничих, або службових обов’язків із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

3.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії сільської ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісіїі підписуються головою постійної комісії, а вразі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.10. Рекомендації постійних комісій сільської ради підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними строк.

3.11. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісй, атакож за дорученням сільської ради, сільського голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій. Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

3.12. Матеріально-технічне забезпечення (канцтовари, оргтехніка, науково-методична і нормативно-правова література і ін..) постійної комісії покладається на секретаря сільської ради.

3.13. Постійні комісії сільської ради інформують громадськість про свою діяльність.

 

 

Сільський голова                                                                                                                         В.Коштура