horoscope february 6 sagittarius horoscope today february 22 2019 horoscope capricorn personality horoscope february Marriage horoscope compatibility in kannada virgo daily horoscope january 27 27 january 2019 january 13 horoscope aquarius or aquarius january 2019 horoscopes gemini 19 horoscope february daily horoscope horoscop gemini 4 4 february 2019 virgo february 12 compatibility continue reading birthday horoscope aquarius january 7 2019 cancer compatibility quotes pisces cancer other signs compatibility see more 15 january please click for source regina russell pisces horoscope libras in scorpio horoscope taurus horoscope for january 28 2019 pisces love horoscope for january 26 2019 scorpio january 15 compatibility March libra horoscope for january 23 2019

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення першої сесії 

сьомого скликання 

Ракошинської сільської ради

 

10.11.2015     №    9

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

РАКОШИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

Розділи регламенту                                                               сторінки

 

Розділ І.                  Загальні положення                                             2

Розділ ІІ.                 Сесія сільської ради 2     

Розділ ІІІ.                Порядок денний сесії                                           3

Розділ ІV.                Засідання сільської ради                                     4

Розділ V.                 Прийняття рішення                                              5

Розділ VІ.                Порядок надання слова                                       5

Розділ VІІ.              Порядок голосування пропозицій                       6

Розділ VІІІ.             Дисципліна та етика на засіданнях                     7

Розділ ІХ.                Протокол                                                               8

Розділ Х.                 Депутат сільської ради                                         9

Розділ ХІ.                Постійні комісії ради                                           11

Розділ ХІІ.                 Депутатські групи та фракції                           12

Розділ ХІІ.              Тимчасові контрольні комісії ради                     12

Розділ ХІІІ.             Сільський голо                                                      14

Розділ ХV.                 Cекретар сільської, селищної ради                  15

Розділ XVI.                Функціональні обов'язки уповноваженого     15

 з субсидій виконкому сільської, селищної ради

Розділ ХVІІ.           Виконавчий апарат сільської ради                      16

   

 

Розділ І. Загальні положення

  Сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

        Стаття 1. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

        Стаття 2. Регламент сільської ради є нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.

        Стаття 3. Засідання сільської ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

        Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається цим Регламентом  та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

         Стаття 5. Сільська рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності зі ст. 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Розділ ІІ. Сесія сільської ради 

        Стаття 6. Сільська рада проводить свою роботу сесійно  відповідно до статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

        Стаття 7. Першу сесію сільської ради скликає і веде голова сільської територіальної виборчої комісії не пізніш як через місяць після обрання ради у правомочному складі. Він інформує раду про підсумки виборів і визнання їх повноважень.

 Стаття 8. Наступні сесії ради скликаються головою сільської ради в міру необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

         У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості  ним скликати сесію ради сесія скликається заступником сільського голови у випадках:

1) відповідно до доручення сільського голови;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк після настання умов передбачених ст. 9;

3) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Регламентом.

        Стаття 9. Сесія сільської ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради.

        Стаття 10. У разі,якщо посадові особи, зазначені у статті 8, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у статті 9, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

        Стаття 11. Розпорядження голови ради чи пропозиції (у випадках  передбачених ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”) про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається  внести на розгляд ради.

        Пропозиції про скликання сесії сільської ради, вмотивовані і підписані ініціаторами, подаються сільському голові із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

        Стаття 12. Сесію відкриває сільський голова, а у випадках, передбачених статтею 8, його заступник. У випадку, передбаченому ст. 10 сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде  засідання за рішенням ради один з депутатів ради.

        Стаття 13.  Сесія ради є правомочним, якщо в  її  пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

        Стаття 14. Пропозиції щодо питань на розгляд документів можуть вноситися сільським головою,постійними комісіями,депутатами.

        Стаття 15. Протоколи сесії сільської ради підписується сільським головою, у разі його відсутності - заступником голови ради, а у випадку передбаченому ст. 10, ст. 12 – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

Розділ ІІІ. Порядок денний сесії 

         Стаття 16. Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали надсилаються депутатам не пізніше як за 3 дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках - перед початком роботи сесії.

          Стаття 17. Пропозиції щодо кожного питання, яка пропонується  включати до проекту порядку денного сесії, подається виконавчому апарату ради за 15 днів до сесії супровідною запискою і проектом  рішення, яке пропонується прийняти з цього питання, та за 7 днів розглядаються попередньо постійними комісіями ради. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими з допомогою юриста.

           Стаття 18. Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного строку, або під час чергової сесії, вносяться на розгляд сільської ради у виняткових випадках за рішенням ради.

           Стаття 19. Питання затвердженого порядку денного сесії сільської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено,відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради.

          Стаття 20. Рішення береться за основу.

Розділ ІV. Засідання сільської ради 

         Стаття 21. Засідання сільської ради відкриває, веде і закриває сільський голова або його заступник чи депутат ради, який за дорученням депутатів головує на засіданні ( у випадках передбачених  цим регламентом).

          Стаття 22.  Головуючий на засіданні ради:

-         відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях сільської ради;

-         вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів внесення питань, інформує про матеріали, що надійшли до адреси сесії;

-         оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

-         надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує оратора;

-         створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні  питань;

-         ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-         забезпечує дотримання Регламенту сільської ради всіма  присутніми у залі;

-         робить офіційні та інші повідомлення;

-         забезпечує порядок в залі засідання ради;

-         здійснює інші повноваження, що випливають з  цього Регламенту.

         Стаття 23. Для організації засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції,якого пропозиція на голосування першою.

         Стаття 24. До обов'язків секретаря сільської ради входить:

-         контроль за реєстрацією депутатів і запрошених;

-         реєстрація записок депутатів і запрошених з проханням про виступ в порядку їх надходження та передача списку виступаючих головуючому на сесії;

-         облік виступаючих;

-         реєстрація заяв, пропозицій та повідомлень депутатів, постійних комісій під час засідання та розповсюдження їх, необхідності , як офіційних документів;

-         опрацювання звернення громадян, що надходять на адресу сесії.

         Стаття 25. На засіданнях сільської ради можуть бути присутні народні депутати України, депутати обласної ради, депутати районної ради, голова районної державної адміністрації та його заступники.

     При необхідності на засідання сільської ради запрошується керівники трудових колективів.

      Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

               Стаття 26. Засідання сільської ради проводиться в сесійному залі  державною мовою.

     При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

Розділ V. Прийняття рішень 

           Стаття 27. Рада в межах свої повноважень приймає нормативні  та інші акти у формі рішень. Рішення сільської ради приймаються  на засіданні після їх обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом. Рішення сільської ради може прийматися без обговорення на засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

       Стаття 28. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов”язково проводиться у таких випадках:

-         при прийнятті рішення про недовіру сільському голові.

       Стаття 29. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань у відведеному для таємного голосування місці.

       Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

        При потребі для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням  лічильну комісію в кількості 5 депутатів.

       Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджується сільською радою простим голосуванням.

        Стаття 30. В окремих випадках може бути прийнято рішення про проведення поіменного голосування за подачі поіменних бюлетенів. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю присутніх на засіданні депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

        Стаття 31. Рішення сесії нормативно-правового характеру набирають  чинності з дня їх опублікування.

        Стаття 32. Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

         Стаття 33. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законом  України визначаються не законними в судовому порядку.

         Стаття 34. Рішення ради та її органів, розпорядчі документи сільського голови доводяться до відома населення. На вимогу громадян   - може бути видана копія відповідних рішень ради, розпорядження  сільського голови. 

Розділ VІ. Порядок надання слова 

         Стаття 35. Час, який надається для доповіді, визначається сільською радою за проханням доповідача.

          Для співдоповіді надається до 20 хвилин, а для заключного слова  до 10 хвилин.

         Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин.

         Для виступів щодо процедури та мотивів голосування,положень,зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення  поправок надається 3 хвилин, але не більше 2 разів по кожному з них.

          В окремих випадках головуючий може продовжити тривалість виступів за згодою депутатів.

          Стаття 36. Головуючий на засіданні дає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх заяв в секретаріат сесії, або за погодженням з депутатами може встановити іншу черговість виступаючих.

          Стаття 37. Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

   Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається і головуючий вважає, що сільська рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутись до оратора з проханням скоротити або  закінчити виступ.

         Стаття 38. Сільська рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

          Стаття 39. Депутати, яким не вдалося виступити, мають право на включення текстів своїх виступів до протоколу сесії.

          Стаття 40. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко.

           Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

         Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться .

         Після обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне слово.

Розділ VІІ. Порядок голосування пропозицій 

         Стаття 41. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

         Стаття 42. Початок голосування головуючий погоджує з присутнім на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

            Стаття 43. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

           Стаття 44. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням.

   Стаття 45. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосується одного й того ж питання, виключають  одну, сільська рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

  Стаття 46. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією сільської ради, вона ставиться на голосування першою, депутатською комісією – в другу чергу, депутатом - в третю чергу.

   Стаття 47. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись  на голосування, повинні оголошуватись, при цьому називається їх ініціатор.

   Стаття 48. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

   Стаття 49. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його перевірити. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

   У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Розділ VІІІ. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях 

   Стаття 50. На засіданнях сільської ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до не законних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.

   Стаття 51. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, у противному разі головуючий  може припинити його виступ.

   Якщо оратор виступає без дозволу головуючого, його виступ можна припинити.

   Стаття 52. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.

   Стаття 53. Під час засідання сільської ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

   Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін,на який виступ оратора переривається, якщо це не пов”язано із застосуванням до оратора заходів впливу, передбаченим Регламентом.

   Стаття 54. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сільської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. 

Розділ ІХ. Протокол 

   Стаття 55. Засідання сільської ради протоколюються. Ведення протоколу засідань сільської ради здійснює її виконавчий комітет.Протокол засідань сільської ради підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання сільської ради зазначаються: дата проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, запрошені на сесію, питання порядку денного, внесені на розгляд, прізвище головуючого і виступаючих, всі внесені на голосування, повні результати голосування і прийняті рішення.

Розділ Х. Депутат сільської ради

    Стаття 56. Повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення сільською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень  депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання . Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

   Стаття 57. Депутат представляє інтереси відповідних територіальних громад, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов”язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

   Стаття 58. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також  для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов”зків з відшкодуванням йому середнього  заробітку.

   Стаття 59. Депутат зобов”язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійних комісій ради та інших комісій ради до складу  яких його обрано.

   Депутат зобов”язаний бути присутнім на засіданні сільської ради. Депутат не може не брати участі в голосуванні, крім випадків, коли сільська рада приймає рішення щодо нього персонально.

   Стаття 60. Депутат,який не може взяти участі в засіданні сільської ради, повинен завчасно, із зазначенням причин, повідомити про це голову сільської ради,або про неможливість взяти участь у засіданні комісії-голову цієї комісії.

    У разі пропуску депутатом без поважних причин засідань протягом року більше половини засідань ради або засідань постійної комісії,невиконання ним рішень і доручень ради та її органів рада може звертатися до виборців з пропозицією про відкликання депутата у встановленому законом порядку.

   Стаття 61. Депутат має право ухвально голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійних комісій та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

   Стаття 62. Депутат має право звернутися із запитом до сільського голови з питань, віднесених до відання ради.

   Стаття 63. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов”язані дати усну чи письмову відповідь на запит сесії ради у 15-денний строк, якщо інші терміни не встановлені радою. За результатами запиту рада при необхідності приймає рішення.

   Стаття 64. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов”язані розглянути ці пропозиції і зауваження в строки,встановлені радою, про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

   Стаття 65. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та роботи виписки, копіювання цих документів.

  Стаття 66. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутата місцевих рад”, іншими законами і цим Регламентом. 

Розділ ХІ. Постійні комісії ради

 

   Стаття 67. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення,попереднього розгляду питань,які  належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради.

  Стаття 68. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

   За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитись в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

   Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії,ліквідувати і реорганізувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій . Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

  Стаття 69. До складу постійних комісій не можуть бути обрані  голова сільської ради та його заступник.

  Стаття 70. Постійні комісії попередньо розглядають доручення ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань,виступають на сесіях з доповідями.

  Стаття 71. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою,готують висновки з цих питань.

  Стаття 72. Постійні комісії за дорученням ради, сільського голови, його заступника або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних раді підприємств, установ та організацій, з питань віднесених до відання ради.

  Стаття 73. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

  Стаття 74. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісії у відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

  Стаття 75. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загальної кількості складу комісії.

  Стаття 76. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписується головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписується головою і секретарем комісії.

  Стаття 77. Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому  розгляду органами,підприємствами, установами. Організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті  заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

  Стаття 78.  Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання,які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або заступника  розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються  головами відповідних постійних комісій.

  Стаття 79. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

  Стаття 80. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

  Стаття 81. Сільська рада утворює постійні комісії:

        З питань соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету,

        по землекористуванню, приватизації та інші. 

Розділ ХІІ. Депутатські групи та фракції 

  Стаття 82. Депутати сільської ради можуть добровільно об”єднуватись у депутатські групи та фракції, за умови, що до їх складу входять депутати за кількістю не меншою,ніж 10 відсотків від загальної кількості складу ради, або 7 депутатів.

   Депутатські групи, сформовані  на основі партійної належності депутатів,називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити і позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об”єднюють депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди державного або соціально- економічного розвитку.

  Стаття 83. Депутатські групи та фракції не можуть утворюватися для  захисту приватних, колективних комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

    Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу  депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією.

  Стаття 84. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова сільської ради і його заступник не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції.

  Стаття 85. Утворення депутатських груп та фракцій, їх організація та утворення нових може проводитись протягом повноважень сільської ради.

  Стаття 86. Кожна депутатська група та фракція повинна бути  зареєстрованою. Реєстрацію депутатських груп та фракцій здійснює президія ради.

  Стаття 87. Головуючий інформує на засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, надає її кількісний та персональний склад.

  Стаття 88. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її уповноважений представник повідомляє письмово сільського голову, це повідомлення підписує депутат, щодо кого воно подається, або  лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції.

  Стаття 89.  У разі, коли склад депутатської групи чи фракції  скорочується над встановлену кількість, вона сільським головою оголошується розпущеною.

  Стаття 90. Кожна депутатська група та фракція має гарантоване  право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

  Стаття 91. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступити від імені сільської ради.

  Стаття 92. За зверненням уповноваженого представника депутатської  групи чи фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Розділ ХІІІ. Тимчасові контрольні комісії ради

 

  Стаття 93. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретною визначеною радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

  Стаття 94. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше половини депутатів від загального складу ради.

  Стаття 95. Засідання тимчасових контрольних комісій проводиться,як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв”язку з її роботою.

  Стаття 96. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо  результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. 

Розділ ХІV. Сільський голова

  Стаття 97. Повноваження сільського голови:

 1. Повноваження сільського голови починається з моменту оголошення відповідною сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної  відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

 2. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках передбачених цим законом.

 3. Сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організовує в межах, визначених цим законом, роботу  відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування,місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належить до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільнює з посад керівників відділів,управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств,установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних, цільових / у тому числі валютних/ коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств,установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету

договори відповідно до законодавства, а з питань , віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об”єднань;

19)здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 1. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 2. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органом виконавчої влади.

 3. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський голова  зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Розділ ХV. Порядок обрання сільського голови 

Стаття 98. Сільський голова

 1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села ( добровільного об”єднання  в одну територіальну громаду жителів кількох сіл).

 2. Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого, виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 3. Сільський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської ради, головує на її засіданнях.

 4. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 5. На сільських голів поширюється повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом. 

Розділ ХVІ. Cекретар сільської, селищної ради 

І. Секретар сільської, селищної ради:

-        скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні" повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради. питання, які передбачається внести на розгляд ради;

-        веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні";

-        організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради;

-        забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

-        за дорученням сільського, селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-        сприяє депутатам відповідної ради у здійсненні їх повноважень;

-        організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

-        забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

-        вирішує за дорученням сільського, селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

2. Секретар сільської, селищної ради може за рішенням ради одночасно виконувати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

3. Повноваження секретаря сільської, селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

4. Секретар сільської, селищної ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. Під час здійснення наданих законом повноважень секретар сільської, селищної ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним   перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

XVII.Функціональні обов'язки уповноваженого з субсидій виконкому сільської, селищної ради

 

Уповноважений з субсидій виконкому сільської, селищної ради:

-        здійснює моніторинг та облік усіх домогосподарств територіальної громади для визначення нарахувань за субсидіями на виплату вар­тості комунальних послуг;

-        доводить до відома мешканців територіальної громади умови надання субсидій на виплату комунальних послуг з відвідуванням удома самотніх громадян похилого віку;

-        здійснює оформлення відповідної документації населенню терито­ріальної громади щодо пенсійних розрахунків;

-        виконує інші доручення сільського, селищного голови, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету відповідної ради.

Створення сільських, селищних відділів (центрів) соціального захисту населення може не лише розширити функціональні обов'язки вище означених працівників, але й дещо змінити саму структуру організації соціального захисту на селі.

Для посад секретаря-друкарки, начальника військово-облікового сто­лу, касира-рахівника та уповноваженого з субсидій характерні обмежені обсяги вмінь та знань, переважно із вузькоспеціалізованих забезпечувальних функцій, що передбачає створення умов нормального функціонування відповідних рад та їх виконавчих комітетів.

Новообраний секретар сільської, селищної ради оформляється на ро­боту за тією ж схемою, що й сільський, селищний голова, його трудова книжка зберігається у відповідній місцевій раді, де на нього оформляється також і особова справа. Там зберігаються також особові справи та трудові книжки інших штатних працівників сільської, селищної ради. Обчислення стажу державної служби державних службовців у кожному конкретному випадку здійснюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. Ранги державним службовцям системи місцевого самоврядування (шоста-сьома категорії посад) присвоює за місцем основної роботи сільський, селищний голова. 

Розділ ХVІІI. Виконавчий апарат сільської ради

  Виконавчий апарат сільської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законом України.

  Виконавчий апарат сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально- технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії, зв”язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

  Виконавчий апарат сільської ради утворюється сільською радою.

  Виконавчий апарат сільської ради за посадою очолює сільський голова. 

Даний Регламент може бути доповнений і змінений за рішенням сільської ради.